Konsularischer Service und Visa

Hộ chiếu

 • Thủ tục cấp đổi hộ chiếu
 • Thủ tục báo mất hộ chiếu

hôn nhân

 • Thủ tục đăng ký kết hôn
 • Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Hộ Tịch

 • Thủ tục đăng ký khai sinh
 • Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
 • Thủ tục đăng ký thường trú
 • Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

Quốc tịch

 • Thủ tục đăng kí giữ Quốc tịch Việt Nam
 • Văn bản thỏa thuận chọn Quốc tịch
 • Thủ tục xin thôi Quốc tịch
 • Thủ tục xin trở lại Quốc tịch Việt Nam