Tổng Lãnh sự Lê Quang Long chào xã giao Thị trưởng Frankfurt Peter Feldmann

Ngày 17/6, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long đã đến chào xã giao ông Peter Feldmann, Thị trưởng Frankfurt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long chào xã giao Thị trưởng Frankfurt Peter Feldmann Read More »