Tổng Lãnh sự Lê Quang Long chào xã giao Thị trưởng Frankfurt Peter Feldmann

Ngày 17/6, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long đã đến chào xã giao ông Peter Feldmann, Thị trưởng Frankfurt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.