Miễn thị thực

TLSQ sẽ thực hiện việc cấp Giấy miễn thị thực trở lại từ ngày 15/12/2021

TLSQ sẽ thực hiện việc cấp Giấy miễn thị thực trở lại từ ngày 15/12/2021.  Thủ tục cấp Giấy miễn thị thực vui lòng xem tại mục Thủ tục lãnh sự Giấy miễn thị thực cấp trước đây vẫn còn giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy sẽ được chấp nhận để nhập

TLSQ sẽ thực hiện việc cấp Giấy miễn thị thực trở lại từ ngày 15/12/2021 Read More »